OFERUJEMY:

 • PEŁNA KSIEGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)
 • MAŁA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)
 • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (EWIDENCJA PRZYCHOODÓW)
 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWA (SPRAWY KADROWO-PŁACOWE)
 • OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP
 • DORADZTWO PODATKOWE
 • DORADZTWO FINANSOWE
 • ANALIZA FINANSOWO-KSIĘGOWA I SPRAWOZNAWCZA
 • SPRZĄDZADZANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY KLIENTA
Na czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie własnej firmy wymaga podjęcia szeregu decyzji odnośnie do sposobu prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, rejestrowania przychodów i kosztów w firmie. Jednym z nich jest prowadzenie tzw. pełnej księgowości w firmie.

Jako biuro księgowo-rachunkowe podczas zakładania firm, często słyszymy pytanie o przedstawienie korzyści wynikających z prowadzenia pełnej księgowości, a nie przy pomocy np. księgi przychodów i rozchodów? Nasi klienci pytają też, kto może, a kto bezwzględnie musi prowadzić pełną księgowość?

 

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Pomiędzy prowadzeniem pełnej księgowości a księgowością prowadzoną przy użyciu innych form ewidencji, jak podatkowa księga przychodów i rozchodów istnieje podstawowa różnica polegająca na dodatkowej rejestracji zdarzeń gospodarczych na odpowiednio do profilu firmy utworzonym planie kont analitycznych i syntetycznych. Koniecznie muszą się one odbywać w sposób poprawny zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Księgi rachunkowe muszą zakładać obligatoryjnie podmioty gospodarcze takie jak: dodać 

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowe oraz spółki osobowe ( s.c. ; s.j.;s.p) po przekroczeniu 2000000  euro  obrotu,
 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowo akcyjne,
 • osoby fizyczne, które w danym roku obrotowym osiągnęły przychody netto w wartości wyższej niż 5 293 440 zł.

 

W jakim celu prowadzi się księgi rachunkowe w firmach?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmach ma na celu nie tyle oszalenie należności podatkowych, ile zbadanie kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Oczywiście prowadzenie ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie, też daje obraz wysokości koniecznych do uiszczenia podatków, ale nie jest to podstawowy cel prowadzenia tej formy rozliczeń.

Dzięki tej formie rozliczania mamy zawsze pełen obraz sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Pozwala to praktycznie od ręki podać wartość majątku firmy i źródła jego finansowania. Jednym niemalże kliknięciem możemy poznać wysokość naszych zobowiązań, porównać je z osiąganymi przychodami celem zbadania kondycji finansowej firmy, zaplanowania kierunków jego rozwoju.

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów w firmie istnieje możliwość przeanalizowania krok po kroku, wszelkich zdarzeń w firmie, umożliwiając wprowadzenie skutecznych planów naprawczych.

 

Jak wygląda prowadzenie pełnej księgowości na co dzień?

W rzeczywistości w prowadzeniu pełnej księgowości nie jesteśmy w stanie sprawnie prowadzić samodzielnie, wymaga ona pomocy firm takich ja nasza, które na co dzień zajmują się prowadzeniem pełnych ksiąg rachunkowych dla firm z różnych branż, co minimalizuje ryzyko pomyłki i ewentualnych kar z nimi związanych.

Przedsiębiorca, który prowadzi pełną księgowość, musi skrupulatnie rejestrować wszelkie zdarzenia gospodarcze w formie:

 • dzienników,
 • księgi głównej,
 • ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • prowadzić inwentarz składników majątku (tj. aktywów i pasywów firmy).

Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność składania na koniec roku  obrotowego sprawozdań finansowych uwzględniających bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, zmiany w kapitale i inne.

Wróć na bloga